• Anasayfa
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

SANAT PERFORMANCE

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”);

 • Sanat Performance’ın internet sitesi, mobil web siteler ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,
 • Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,
 • Sanat Performance’ın bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,
 • Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,
 • Sanat Performance’ın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,
 • Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, 
 • Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi,

içermektedir.


Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

Sanat Performance herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Sanat Performance olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, Sanat Performance ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


 • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Sanat Performance tarafından sağlanan hizmet ve Sanat Performance’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sanat Performance birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. Sanat Performance’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturulara ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. 


Ayrıca, Sanat Performance hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Sanat Performance ofislerini veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Sanat Performance’ın düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 


Toplanan kişisel verileriniz, Sanat Performance tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Sanat Performance tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Sanat Performance’ın ve Sanat Performance ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sanat Performance’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Sanat Performance’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 


 • İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler" terimi, işbu Politikada kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek ad, ikinci ad, soyadı, telefon numarası e-posta adresi gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Sanat Performance’ın ilgili uygulamaları ve taleplerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.


 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Sanat Performance tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Sanat Performance tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Sanat Performance ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Sanat Performance’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Sanat Performance’ın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, acentelere, Sanat Performance yetkililerine, şirket hissedarlarına, ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 


 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Sanat Performance olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sanat Performance’ın sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 


 • Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, Sanat Performance birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sona silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 


 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Sanat Performance, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri Sanat Performance tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Sanat Performance, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, öngöremeyeceği ve engelleyemeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı server’larının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. 


 • Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince Sanat Performance, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, Sanat Performance birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Sanat Performance’ya vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Sanat Performance tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri Sanat Performance’ya elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz. 


 • Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Sanat Performance’ya iletmeniz durumunda Sanat Performance, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, Sanat Performance tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle Sanat Performance’ya iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun uyarınca yazılı olarak Sanat Performance’ya iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda Sanat Performance’ya Kanun’un 11. maddesindeki haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvurularınızı iltecebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.sanatperformance.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Nevizade, Kameriye Sk. No:13, 34435 Beyoğlu / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.


 • Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Nevizade, Kameriye Sk. No:13, 34435 Beyoğlu / İstanbul” adresinde bulunan Sanat Performance Kanun kapsamında Veri Sorumlusu’dur. 


Gerekli görülmesi halinde Sanat Performance tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve Politika’ın yayınlandığı internet adresinde ilan edilecektir. 


 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Sanat Performance’ın işbu Politikada değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Politikada yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni Sanat Performance’ın internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu sebepten ötürü başta Başvuru Sahipleri olmak üzere Sanat Performance tarafından kişisel verileri işlenen herkesin işbu Politika metnini periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir. 


 • Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Politika’ın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.